VOORWAARDEN

ACTIEVOORWAARDEN PRIJZEN FIETSMODUSAPP

Artikel 1 – Definities (woordbetekenis)

1.1 Actie: promotioneel kansspel zoals hierna onder artikel 3 is beschreven.
1.2 Actieperiode: de periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie en kans kan maken op een prijs, met dien verstande dat de Actieperiode voor de in artikel 4.1 genoemde prijzen van 1 april 2017 t/m 30 september 2017 bedraagt.
1.3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daartoe op grond van artikel 2 van deze actievoorwaarden is gerechtigd.
1.4 Gedragscode: Gedragscode Promotionele Kansspelen d.d. 1 januari 2014
1.5 Aanbieder: de Overheid (de Staat der Nederlanden, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevestigd te Den Haag, Postbus 20901 2500 EX Den Haag, gebruiker van deze actievoorwaarden en organisator van de actie), hierna te noemen: IenM.


Artikel 2 – Deelname

2.1 Door deelname aan de Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
2.2 Fietsers van 10 jaar en ouder, met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, kunnen deelnemen aan deze actie en maken kans op een prijs.
2.3 Deelnemers onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders/voogd.
2.4 Deelnemer dient te beschikken over een smartphone met besturingssysteem Android (4.1 en hoger) of iOS (tot iOS8), internetverbinding, GPS functie en toegang tot de appstore om de Fietsmodus app te kunnen downloaden. Gebruik van de app is niet mogelijk op een BlackBerry-telefoon en op een zogenaamde Windows Phone.
2.5 In geval van misbruik, in welke vorm dan ook, is IenM gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en kans op een prijs.
2.6 Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd. Kosten voor aanschaf en abonnement van de smartphone, de internetverbinding op de smartphone en de bij deelname te gebruiken dan wel gebruikte fiets zijn voor rekening van Deelnemer.


Artikel 3 – De actie


3.1 De Actie houdt in het inzetten van punten, behaald door gebruik van de Fietsmodus app, om daarmee kans te maken op een prijs, met dien verstande dat de Actieperiode voor de in artikel 4.1 genoemde prijzen van 1 april 2017 t/m t/m 30 september 2017 bedraagt.
3.2 Regels: Voor deelname moet de app worden gedownload en moet worden voldaan aan enkele basisregels: Deelnemer spaart punten door fietsritten te maken van langer dan 1 kilometer, waarbij tijdens het fietsen de Fietsmodus app en GPS aanstaat en de smartphone niet wordt gebruikt. Gebruik van de smartphone betekent in dit geval ook het aanraken van het scherm, om de smartphone te activeren. Door de Fietsmodus app en GPS in te schakelen, wordt bijgehouden welke afstand gereden wordt zonder dat de smartphone gebruikt wordt tijdens het fietsen. Indien aan de gestelde regels wordt voldaan, kunnen punten worden behaald.
3.3 Minimale afstand: punten sparen door ritten te maken van langer dan 1 kilometer met de Fietsmodus en GPS aan.
3.4 Maximale dagscore: per dag geldt een maximaal aantal te behalen punten, de zogenaamde maximale dagscore. Deze wordt bereikt bij een totaal op één dag gefietste afstand van minimaal 7,5 kilometer, afgelegd met de Fietsmodus en GPS aan en zonder gebruik van de smartphone. De maximale dagscore kan worden bereikt in één rit of door middel van meerdere ritten op dezelfde dag. Als een grotere afstand dan 7,5 kilometer wordt afgelegd, dan worden voor het meerdere boven 7,5 kilometer geen extra punten toegekend. Het is voor Deelnemers niet noodzakelijk om iedere dag de maximale dagscore te behalen. Ook in het geval dat op een bepaalde dag minder punten worden behaald dan de maximale dagscore neemt het totaal aantal geregistreerde punten toe. Het zal dan echter langer duren totdat het moment van kans maken op een prijs zich aandient.
3.5 Opbouw punten voor kans maken op de prijzen, zoals genoemd in artikel 4.1: Deelnemer maakt kans op een bioscoopkaartje, als hij/zij het aantal punten heeft gespaard dat overeenkomt met 6 keer de maximale dagscore; dit aantal kan in 6 of meer dagen binnen de Actieperiode worden behaald. Deelnemer maakt kans op een Speakerboxje, als hij/zij het aantal punten heeft gespaard dat overeenkomt met 10 keer de maximale dagscore; dit aantal kan in 10 of meer dagen binnen de Actieperiode worden behaald.
3.6 Winnende Deelnemers worden automatisch geselecteerd op basis van een algoritme (berekeningen door de computer). Een winnaar is een Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel en die wordt geselecteerd door de computer. Winnaars worden geselecteerd op meerdere trekkingsmomenten gedurende het jaar.
3.7 Over de opzet en uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.8 Winnende Deelnemers ontvangen een automatisch gegenereerde felicitatie-mail met een vouchercode voor de gewonnen prijs. Deelnemers die niet als winnaar zijn geselecteerd ontvangen geen bericht over de uitslag van de gehouden trekkingen.
3.9 Indien een Deelnemer een bepaalde prijs heeft gewonnen, kan hij/zij niet nogmaals meedingen naar diezelfde prijs. Wel kunnen opnieuw punten ingezet worden voor één van de andere beschikbare prijzen genoemd in artikel 4.1.


Artikel 4 – Prijzen4.1 Binnen de Actieperiode van 1 april 2017 t/m 30 september 2017 maken Deelnemers kans op de volgende prijzen :
- bioscoopkaartjes van Pathé (totaal 350 stuks beschikbaar)
- Bluetooth speakerboxjes (totaal 200 stuks beschikbaar)
4.2 Eventuele kansspelbelastingen op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zijn voor rekening van de ten behoeve van de Actie samenwerkende organisaties, en ieder voor dat deel dat hen specifiek aangaat. De gewonnen prijzen zijn inclusief eventueel verschuldigde kansspelbelasting
4.3 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
4.4 Prijswinnaars van een Pathé-bioscoopkaartje en Bluetooth Speakerboxjes kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het ontvangen van de felicitatiemail de vouchercode inwisselen voor de prijs. Bij weigering of niet-uitkering van de prijs om welke reden dan ook, vervalt de prijs.


Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid
5.1 IenM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten en/of aanvullende uitgaven die Deelnemers maken, in verband met deelname aan de Actie en/of gebruik van de Fietsmodus app.
5.2 IenM is niet aansprakelijk voor welke (indirecte) schade dan ook die voortvloeit uit deelname aan de Actie en/of gebruik van de Fietsmodus app.
5.3 IenM is niet verantwoordelijk voor storingen (welke dan ook) in de Fietsmodus app, de smartphone van Deelnemer, de computer, het netwerk en/of het internet. Ook niet als hierdoor de puntentelling niet werkt of de gegevens van Deelnemer niet (volledig) of te laat door IenM worden ontvangen.
5.4 IenM is niet aansprakelijk voor de verzending en levering (en eventuele fouten daarbij) van prijzen aan winnende Deelnemers.
5.5 IenM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, verlies of diefstal van een prijs.Artikel 6 – Privacy

6.1 Door het deelnemen aan de Actie, verleent Deelnemer uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 23, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Persoonsgegevens (zoals een e-mailadres en leeftijd) die in het kader van de Actie worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
6.3 Gegevens zullen alleen worden gebruikt voor correspondentie omtrent de Actie en uitreiken van de prijs en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.Artikel 7 – Gedragscode
7.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. IenM handelt in overeenstemming met de Gedragscode.Artikel 8 – Klachten
8.1 Klachten over de Actie (met uitzondering van klachten over de opzet en uitslag van de Actie) kunnen schriftelijk worden ingediend via rijksoverheid.nl/contact.
Artikel 9 – Slotbepalingen


9.1 IenM is gerechtigd deze actievoorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen tussentijds te wijzigen of te annuleren. Als dit gebeurt, is IenM niet aansprakelijk.
9.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal IenM een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert.
9.3 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.